lot

Odszkodowanie za opóźnienie lub anulowanie lotu

Czas wzmożonych podróży samolotem przypada na okres letni. Sytuacja ta sprzyja organizacji strajków, bezpośrednio wpływając na dyskomfort podróży, co w konsekwencji wywiera większą presję na decydentach niż w jakimkolwiek innym okresie.
Pomimo popularności i łatwym dostępie do połączeń lotniczych rynek przewozów lotniczych w Polsce jest rynkiem młodym i nadal dynamicznie rozwijającym się. Współczynnik lotności Polaków nie przekracza 1, gdzie u naszych sąsiadów Czechów wynosi dwa, a u Niemców trzy razy więcej.

Prawa Pasażera

Stresująca informacja, niezależnie od tego czy zastana na lotnisku, czy dostarczona wcześniej w postaci SMS lub wiadomości elektronicznej o opóźnieniu lub odwołaniu lotu wiąże się również z prawami zagwarantowanymi w Rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r.

Opóźnienie

Jeśli opóźnienie przekroczy 3 godziny (różnica w godzinie planowanego, a faktycznego wystartowania samolotu) Pasażer ma prawo do odszkodowania, nie wspominając o posiłku i napojach w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania lub voucher, zakwaterowaniu w hotelu, jeżeli nowy termin wylotu ma nastąpić następnego lub w kolejne dni, transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania, dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub możliwość wysłania dwóch e-maili.

Anulowanie

W przypadku anulowanego połączenia Przewoźnik, oprócz obowiązku poinformowania o sytuacji i zapewnienia Pasażerom zwrotu wartości biletu lub zaoferowania alternatywnego lotu, jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania.

Wartość odszkodowania

Jeśli trasa lotu nie przekroczyła 1500 km, kwota odszkodowania może wynieść 250 euro. Jeśli trasa lotu ma od 1500km do 3500km wartość odszkodowania wynosi 400 euro. Jeśli trasa ma powyżej 3500 km i opóźnienie lotu wynosi ponad 4 godziny – można otrzymać do 600 euro.

Ryanair

Aktualnie Ryanair ogłosił listę anulowanych lotów na dni 25 oraz 26 lipca 2018r.
Jeśli nie jesteśmy zainteresowani zwrotem wartości biletu tylko połączeniem alternatywnym Przewoźnik zapewni:
a. Przeniesienie Pasażera na następny dostępny lot Ryanair tą samą trasą. Jeśli ta opcja nie będzie dostępna tego samego lub następnego dnia, byłby to następny dostępny lot Ryanair z/do odpowiedniego alternatywnego portu lotniczego w tym samym kraju, alternatywnie
b. Pasażer zostanie przeniesiony do miejsca docelowego liniami, z którymi Ryanair ma zawartą umowę wzajemną. Linie partnerskie to EasyJet, Jet2, Vueling, CityJet, Aer Lingus, Norwegian oraz Eurowings.
Jeśli ta opcja nie będzie dostępna tego samego lub następnego dnia,
c. zostanie zapewniony „porównywalny i uzasadniony” alternatywny transport do miejsca docelowego, np. pociągiem, autobusem, samolotem lub samochodem. Jeśli konieczne będzie skorzystanie z tej opcji, Pasażer może zostać poproszony o samodzielne dokonanie zmiany rezerwacji lotu i dostarczenie rachunków w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Przewoźnik ma obowiązek poinformować o zmianach lub odwołanym locie maksymalnie na dwa tygodnie przed podróżą.

Wyjątki od wypłaty odszkodowania

1. Przewoźnik nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu najpóźniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu,
2. Pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,
3. Pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym,
4. Odwołanie lotu jest konsekwencją wystąpienia siły wyższej, czyli wyjątkowych okoliczności niezależnych od przewoźnika, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te, zgodnie z prawem unijnym, to nie tylko warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, ale także zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizacja polityczna, nieoczekiwane wady samolotu mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, a także strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.
W wypadku strajków przewidzianych na 25 oraz 26 lipca informacje poprzez maila i smsy zostały wysłane na tydzień przed wylotem i nie został zapewniony alternatywny lot spełniający warunki opisane powyżej. Nie należy obawiać się odpowiedzi odmownej na reklamacje, gdyż w kwietniu 2018 Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że strajki personelu linii lotniczych nie mogą być uważane za nadzwyczajną okoliczność, która zwalniałaby przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu zakłóconego lotu.

Przedawnienie

Wniosek o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od daty, w której miał odbyć się planowo lot lub został zrealizowany z opóźnieniem.
W celu złożenia reklamacji na stronach Przewoźników istnieją formularze kontaktowe, które należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.
Dla ułatwienia adres internetowy pod którym znajduje się formularz reklamacyjny do Ryanair: link

Odwołanie

W przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 30 dni lub odpowiedzi odmownej istnieje możliwość skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego właściwego w państwie członkowskim, w którym miało miejsce zdarzenie, a więc z którego miał odbyć się wylot.
Osoba zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Skargi pasażerów w przypadku wyczerpania procedury reklamacyjnej u przewoźnika lotniczego rozpatruje Komisja Ochrony Prawa Pasażerów, działająca przy ULC. Jeżeli Urząd Lotnictwa Cywilnego uzna stanowisko linii lotniczej, kolejnym możliwym krokiem jest wszczęcie procedury sądowo-administracyjnej w zakresie decyzji (ewentualnie niezależnie od niej możemy podjąć postępowanie cywilne).
Serdecznie zapraszam do kontaktu w razie pytań.
katarzyna.dylik@gmail.com