cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash

Działalność w formie spółki

Działalność w formie spółki w Hiszpanii

W jednym z poprzednich artykułów przedstawiliśmy Państwu najważniejsze kwestie dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej. Wówczas wspomnieliśmy, że przedsiębiorca może prowadzić działalność także w formie spółki.

W związku z tym dziś chcielibyśmy poruszyć właśnie tematykę działalności gospodarczej w formie spółki. Najbardziej popularnymi rodzajami spółki w Hiszpanii są:

-Spółka akcyjna (hiszp. Sociedad Anónima, S.A.)

-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hiszp. Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.L.)

-Spółka jawna (hiszp. Sociedad colectiva)

-Spółka komandytowa (hiszp. Sociedad comanditaria)

Jak założyć spółkę?

Pierwszym krokiem do założenia spółki jest otrzymanie zaświadczenia z hiszpańskiego Rejestru Handlowego (hiszp. Registro Mercantil) potwierdzającego, że nazwa proponowana dla nowej spółki nie jest już zarezerwowana i używana przez inną spółkę.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy udziałowcami są cudzoziemcy, muszą oni uzyskać numer identyfikacji podatkowej (hiszp. NIF – Número de Identificación Fiscal); w tym celu należy uzyskać wcześniej numer NIE (hiszp. Número de Identificación de Extranjero), o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów – link. Obowiązek posiadania NIF pojawia się również, gdy mówimy o zagranicznej osobie prawnej – wówczas spółka zagraniczna musi przedstawić odpis z właściwego rejestru (w Polsce KRS) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

Numer NIE będzie również wymagany do otwarcia rachunku bankowego, na który należy wpłacić kapitał spółki – jego wysokość zależy od rodzaju spółki.

Bardzo ważnym punktem jest podpisanie aktu założycielskiego spółki w obecności hiszpańskiego notariusza.

Spółka podlega rejestracji w hiszpańskim Rejestrze Handlowym (hiszp. Registro Mercantil) właściwym dla jej siedziby. W tym celu należy przedstawić oryginał aktu założycielskiego spółki. Po dokonaniu rejestracji, na dokumencie zostanie dokonana wzmianka o wpisie spółki do rejestru. Możliwa jest również rejestracja elektroniczna. Z chwilą wpisu do rejestru handlowego spółka staje się osobą prawną.

Jednak przed rozpoczęciem działalności, należy zakomunikować w urzędzie skarbowym (hiszp. Agencia Tributaria) zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii. Następnie w Urzędzie Miasta (hiszp. Ayuntamiento) należy uzyskać licencję na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii.

Wszystkie procedury związane z utworzeniem spółki trwają od sześciu do ośmiu tygodni, a koszt założenia spółki różni się w zależności od jej rodzaju.

Spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Te dwa rodzaje spółek są najczęściej wybieranymi przez naszych klientów, dlatego postaramy się je bliżej opisać oraz wskazać najważniejsze różnice.

1. Spółka akcyjna (hiszp. Sociedad Anónima)

Organami spółki akcyjnej są: zgromadzenie akcjonariuszy oraz zarząd.

Minimalny kapitał zakładowy to 60 102€, przy czym w chwili założenia spółki musi zostać wpłacone przynajmniej 25% minimalnego kapitału; przepisy nie przewidują górnego limitu kapitału.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hiszp. Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Wspólnikami S.L. mogą być zarówno osoby fizyczne (obywatele hiszpańscy oraz cudzoziemcy), jak i prawne (krajowe i zagraniczne).

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialności minimalny kapitał jest znacznie mniejszy, ponieważ wynosi 3000€, natomiast musi on zostać wpłacony w całości w momencie założenia spółki; przepisy nie przewidują górnego limitu kapitału.

Poniżej udostępniamy Państwu grafikę przedstawiającą poszczególne kroki w ramach założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i koszty z nimi związane:

Rejestracja nowej spółki czy utworzenie oddziału?

Alternatywą dla zakładania spółki w Hiszpanii jest utworzenie oddziału spółki (hiszp. sucursal), która funkcjonuje już w Polsce.

Oddział nie posiada osobowości prawnej i zawsze działa jako oddział spółki matki. Ponadto oddział nie posiada odrębnego kapitału, w związku z czym jego utworzenie nie wymaga wniesienia minimalnej kwoty kapitału. Za czynności podejmowane przez oddział odpowiedzialność ponosi spółka matka. Należy jednak pamiętać, iż oddział spółki funkcjonuje w Hiszpanii, a zatem musi spełniać wymogi dotyczące prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników przewidziane przez przepisy prawa hiszpańskiego.

Uruchomienie oddziału również podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Procedura różni się nieco w tym przypadku.

Dokonując rejestracji oddziału również musimy uzyskać certyfikat dot. zarezerwowania nazwy.

W przypadku oddziału istnieje także obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIF) – jest on jednak przydzielany spółce matce, mimo iż posługiwać się nim będzie oddział.

W celu rejestracji oddziału należy przedłożyć dokumenty potwierdzające istnienie spółki w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz uchwałę o powołaniu oddziału spółki – wraz ze wskazaniem reprezentanta spółki na terenie Hiszpanii.

Akt założycielski powołujący do życia hiszpański oddział, tak jak w przypadku rejestracji spółki, powinien zostać podpisany przed hiszpańskim notariuszem.

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku rejestracyjnego w hiszpańskim Rejestrze Handlowym.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii i poszukują Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z polskojęzycznym prawnikiem: prawohiszpanskie@gmail.com

Nasza kancelaria oferuje również pomoc w zakresie prowadzenia księgowości.

oli-woodman-fwYZ3B_QQco-unsplash

Rejestracja pojazdu w Hiszpanii

Rejestracja pojazdu w Hiszpanii

Zwykle przygoda z Hiszpanią rozpoczyna się od wakacji, ale często obywatele innych krajów zostają tutaj na dłużej. Z zalegalizowaniem pobytu na terenie Hiszpanii wiąże się wiele formalności, jak na przykład uzyskanie Numeru Identyfikacji Obcokrajowca (NIE), o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów – link. Co w sytuacji, gdy posiadają Państwo samochód z zagraniczną rejestracją i chcą poruszać się nim w Hiszpanii? W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytanie związane z rejestracją pojazdu w Hiszpanii zarówno w przypadku importu prywatnego jak i mienia przesiedleńczego.

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu w wydziale ruchu drogowego (hiszp. DGT – Jefatura Provincial de Tráfico)

– dokument NIE oraz dokument tożsamości

– oryginalne dokumenty pojazdu przetłumaczone na język hiszpański

– umowa zakupu pojazdu przetłumaczona na język hiszpański

– certyfikat zgodności z przepisami Unii Europejskiej (homologacja) – w przypadku jego braku może być tzw. ficha reducida wystawiona przez inżyniera

– dowód zapłaty podatku w AEAT

Procedura rejestracji

Na zarejestrowanie samochodu mają Państwo 6 miesięcy od momentu przekroczenia nim granicy Hiszpanii – w tym celu najlepiej pozyskać poświadczenie z urzędu celnego o przekroczeniu granicy i wjazdu na teren Hiszpanii.

Najpierw pojazd musi przejść przez kontrolę techniczną przeprowadzaną przez służbę kontroli technicznej (hiszp. ITV – Inspección Técnica de Vehículos).  Należy jednak zwrócić uwagę na to, że tylko niektóre centra są do tego autoryzowane (np. w Katalonii jest tylko kilka takich miejsc, dlatego najpierw należy umówić się na konkretny termin – najlepiej osobiście). Taka inspekcja trwa około godziny. Należy zostawić dokumenty, a po kilku dniach (po pomyślnym przejściu weryfikacji) otrzymuje się stosowną naklejkę na prawy górny róg szyby. Cena wynosi około 100 euro. Trzeba też okazać certyfikat zgodności lub ficha reducida, której koszt to około 50 euro. Warto pamiętać, że poszczególne Wspólnoty Autonomiczne mogą mieć różne wymagania, które musi spełnić pojazd – najlepiej zatem sprawdzić wcześniej czy wymagania Wspólnoty Autonomicznej, w której przeprowadzą Państwo kontrolę są takie same jak we Wspólnocie, w której docelowo będą Państwo korzystać z pojazdu.

Następnie z kompletem dokumentów należy udać się do AEAT. Obowiązkowe jest uiszczenie podatku od przerejestrowania w Urzędzie Skarbowym, którego wysokość zależy m.in. od rodzaju silnika.

Rejestracja pojazdu na okoliczność zmiany rezydencji (tzw. mienie przesiedleńcze)

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż rejestrując pojazd na okoliczność zmiany rezydencji (hiszp. traslado de residencia) mogą się Państwo ubiegać o zwolnienie z podatku od rejestracji pojazdu (hiszp. impuesto de matriculación), ponieważ stanowi on tzw. mienie przesiedleńcze. W tym celu należy złożyć wniosek do AEAT w ciągu 60 dni od momentu sprowadzenia pojazdu do Hiszpanii. W przypadku ubiegania się o zwolnienie z podatku VAT lub IEDMT należy spełnić szereg przesłanek – jak chociażby ta, iż wnioskodawca musi mieć stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Hiszpanii przez okres co najmniej 12 miesięcy przed zmianą rezydencji, a pojazd  musi być użytkowany przez wnioskodawcę w jego dawnej rezydencji co najmniej 6 miesięcy przed przyjazdem do Hiszpanii i do niego należeć (a zatem w przypadku leasingu czy rentingu nie ma takiej możliwości).

Aby skorzystać ze zwolnienia  w ramach wypełnienia formularza należy posłużyć się kodem ET4, a następnie przedłożyć fakturę za zakup pojazdu oraz dokument potwierdzający fakt zameldowania w Polsce przez co najmniej 12 miesięcy przed zmianą rezydencji. Dokumenty te należy dołączyć do wniosku i przedłożyć do rejestru w AEAT. Po około tygodniu otrzymają Państwo decyzję; w przypadku decyzji pozytywnej należy zarezerwować tzw. cita previa w Głównej Dyrekcji Ruchu Drogowego (hiszp. DGT – Dirección General de Tráfico).

Następnie, po otrzymaniu potwierdzenia terminu spotkania, należy udać się do DGT, wraz z potwierdzeniem opłaconych podatków lub dowodem zwolnienia z części z nich, w celu uzyskania hiszpańskich dokumentów i przydzielenia numerów rejestracyjnych. Jest to koszt około 120 euro.

Warto też pamiętać o ubezpieczeniu, jednak tutaj koszty różnią się w zależności od ubezpieczyciela oraz ewentualnych zniżek, pozyskanych dotychczas. Na podstawie certyfikatu od poprzedniego ubezpieczyciela będą one zachowane i respektowane. Taki certyfikat pozyskiwany jest na koniec, po otrzymaniu numerów rejestracyjnych.

Zwykle w okolicy DGT znajduje się firma grawerująca tablice. Ceny wahają się od 30 do 50 euro w zależności od rodzaju tablic.

Hiszpańskie prawo jazdy

Ostatnim krokiem – już po zarejestrowaniu pojazdu – jest wymiana prawa jazdy na hiszpańskie. Obywatele Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą korzystać z zagranicznego (w tym wypadku polskiego) prawa jazdy przez okres do 2 lat.

Po tym dwuletnim okresie należy odnowić licencję (hiszp. canje) i wówczas jeśli zostanie to dokonane w Hiszpanii, skutecznie przekształci się ona w licencję hiszpańską.

Natomiast wcześniej – bo po okresie 6 miesięcy pobytu w Hiszpanii – należy zarejestrować swoje dane w Centralnym Rejestrze Kierowców w Dyrekcji Ruchu (Registro Central de Conductores en la Jefatura Provincial de Trafico), a następnie udać się na badanie lekarskie – w Centrum Kontroli Kierowców (Centro de Reconocimiento de Conductores Autorizado). Konieczne jest umówienie tzw. cita previa przez www.dgt.es lub dzwoniąc pod numer 060.  W Hiszpanii prawo jazdy jest ważne przez 10 lat.

Poniżej przedstawiamy Państwu grafikę dotyczącą terminów związanych z rejestracją pojazdu na terenie Hiszpanii:

Jeżeli są Państwo zainteresowani zarejestrowaniem pojazdu w Hiszpanii zapraszamy do kontaktu z polskojęzycznym prawnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości oraz pomoże w całej procedurze – prawohiszpanskie@gmail.com